Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Pravidla ochrany osobních údajů služby RCS

Prohlášení o ochraně osobních údajů – RCS Chat

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jak společnost Vodafone zpracovává osobní údaje, aby vám mohla poskytnout kvalitnější komunikační služby prostřednictvím služby Rich Communications Services (dále jen „RCS“). Tuto službu pro elektronickou komunikaci poskytujeme buď prostřednictvím staženého klienta kompatibilního se službou RCS Chat nebo prostřednictvím nativní aplikace pro výměnu zpráv předinstalované na vašem zařízení.

Datum poslední aktualizace: [27.06.2022]

Kdo jsme

Službu RCS chat vám poskytuje společnost Vodafone Sales and Services Ltd.
Jsme součástí koncernu Vodafone.

V těchto zásadách ochrany soukromí:

  • „my“ ve všech tvarech znamená společnost Vodafone Sales and Services Ltd,
  • „třetí osobou“ se rozumí ostatní osoby mimo nás a vás a
  • „koncernem Vodafone“ se rozumí koncern Vodafone Group Plc a jakákoli společnost nebo jiný subjekt, v němž koncern Vodafone Group Plc vlastní více než 15% podíl na základním kapitálu.

Společnost Vodafone Sales and Services Ltd je zapsána v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, IČO 06844137, DIČ GB 569 95 32 77. Společnost Vodafone Sales and Services Ltd je také zaregistrována u britského úřadu na ochranu osobních údajů (Information Commissioner’s Office, ICO) pod č. Z1774497.

Za určitých okolností se na zpracování vašich osobních údajů společně s námi nebo jako náš zpracovatel podílí jiné společnosti, včetně místních provozních společností Vodafone, a to zejména na základě zákonného požadavku na splnění žádostí orgánů činných v trestním řízení na zpřístupnění údajů. Pokud není v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zůstává způsob zpracování vašich osobních údajů v souladu se zněním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

Na vašem názoru nám záleží – pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete svůj dotaz zaslat e-mailem pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu customerdataquery@vodafone.com nebo nás kontaktovat. Pokud chcete zaslat zprávu poštou přímo nám, uveďte jako adresáta „Privacy Team“ a zašlete ji na adresu Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Jaké údaje o vás shromažďujeme

Mezi typy informací, které o vás zpracováváme při používání aplikací RCS Chat, patří:

·         Abychom vás a vaše zařízení ochránili před škodlivým obsahem, jako jsou spam a viry, bude obsah komunikace automaticky filtrován, abychom takový obsah mohli odhalit a zabránit mu proniknout do vašeho zařízení.

·        Informace o konektivitě, jako jsou čísla, na která voláte nebo zasíláte zprávy a délka hovoru,

·         Vaše poloha, kterou zjistíme prostřednictvím vaší IP adresy (nebo pokud sdílíte své GPS souřadnice s přáteli nebo společnostmi prostřednictvím funkce „sdílení polohy“), nebo informace o umístění v síti, pokud používáte naši síť,

·         Přihlašovací údaje, jako jsou uživatelské jméno a heslo,

·         Údaje o vašem zařízení, jako jsou číslo IMEI, telefonní číslo a typ zařízení,

·         Informace o tom, zda MSISDN použité v konverzacích ve vašich zprávách podporují použití služby RCS. Tyto informace nebudeme spojovat s vaším MSISDN, ale budou použity pouze pro účely globálního seznamu MSISDN s podporou služby RCS (sestaveného z údajů všech uživatelů služby RCS),

·         Zprávy a údaje o přenosu dat, jako jsou čísla odesílatele a příjemce, druh souboru, jméno a délka, a,

·         Obsah vašich zpráv (např. jakékoli soubory nebo texty) je uchováván po dobu až 30 dnů v případě, že je příjemce nedostupný, když zprávu poprvé odešlete.

Budeme také získávat informace o tom, jak používáte naše výrobky a služby, například:

·         Úroveň služeb, které obdržíte – např. selhání sítě nebo služby a jiné události, které mohou ovlivnit naše síťové nebo jiné služby,

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když:

·         používáte aplikace,

·         posíláte zprávy nebo soubory, nebo

·         voláte.

Vodafone bude vaše osobní údaje zpracovávat na základě:

1.        Plnění smlouvy nebo pro účely uzavření smlouvy a k tomu, abychom podnikali kroky na základě vašich požadavků. Budeme například muset zpracovávat údaje o vašem síťovém provozu, abyste mohli posílat zprávy a soubory a volat.

2.        Oprávněné obchodní zájmyspolečnosti Vodafone , například prevence podvodů, zajištění bezpečnosti naší sítě a služeb, přímý marketing a zlepšování našich služeb. Kdykoliv budeme vaše osobní údaje zpracovávat na tomto oprávněném základě, vyhodnotíme, zda naše obchodní zájmy převažují nad vašimi právy. V některých případech máte dále právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Více informací naleznete dále v tomto dokumentu v pasáži Vaše práva.

3.        Dodržování závazné právní povinnosti , včetně např. účetních a daňových požadavků, na něž se vztahují přísné interní zásady (např. doba uchovávání) a postupů, na nichž závisí rozsah poskytnuté právní pomoci a vaše právo omezit používání vašich údajů, nebo

4.        Souhlasu, který nám poskytnete ; v takovém případě společnost Vodafone jiný právní základ nehledá. Žádost o udělení souhlasu je vám vždy předkládána samostatně a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Jak používáme vaše osobní údaje

Abychom vám mohli poskytovat služby

Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat službu RCS Chat. Používáme je například k tomu, abyste mohli se svými kontakty a společnostmi, se kterými interagujete, sdílet svou polohu, pokud o to budete mít zájem, nebo abyste mohli posílat soubory a zprávy.

Marketing a profilování

Společnost Vodafone službu RCS Chat bez vašeho svolení nepoužívá k tomu, aby vám posílala marketingová sdělení, avšak vzhledem k tomu, že RCS Chat je komunikační platforma, vám taková sdělení mohou zasílat třetí osoby, kterým k tomu udělíte souhlas. Přejete-li se z odběru takových sdělení odhlásit, obraťte se přímo na příslušný subjekt (odesílatele sdělení).

Pomocí služby RCS Chat můžete také zahájit a/nebo pokračovat v konverzacích se značkami a společnostmi.  V takovém případě mohou tyto značky a společnosti vaše vzájemné konverzace a interakce zaznamenávat a analyzovat.  Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané značky nebo společnosti.

Analýza údajů

Provádíme také analýzu datového provozu v reálném čase pro účely směrování a odhalování jakékoli neoprávněné aktivity aplikací posílajících SMS uživatelům, tzv. A2P (application-to-person) nebo naopak (person-to-application) – jedná se o aktivity, kdy vám společnosti posílají zprávy, nebo se vás naopak pokoušejí přimět, abyste zprávu poslali jim. Tuto analýzu neprovádíme na osobní úrovni, veškeré vaše údaje jsou agregované a analýza se provádí na těchto agregovaných údajích.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

V případě potřeby sdílíme vaše údaje:

·         se členy koncernu Vodafone,

·         s partnery, dodavateli nebo zástupci, kteří se podílejí na poskytování služby RCS. Pokud se rozhodnete zahájit chatovou konverzaci se značkou, můžeme s ní sdílet informace, jako vaše MSISDN. Na zprávy zaslané značkám prostřednictvím naší platformy se vztahují zásady ochrany osobních údajů dané značky, které najdete v nastavení profilu značky,

·         se společnostmi, které jsme pověřili tím, aby společnosti Vodafone Limited nebo koncernu Vodafone nebo jejich jménem poskytovali služby,

·         s organizacemi zabývajícími se hodnocením úvěruschopnosti, prevencí podvodů nebo uvěrovým hodnocením společností nebo s obdobnými ratingovými agenturami,

·         s inkasními agenturami nebo jinými subjekty zabývajícími se vymáháním pohledávek,

·         s orgány činnými v trestním řízení, státními orgány, regulačními orgány, soudy nebo jinými orgány veřejné moci, pokud je to nezbytné nebo je-li to vyžadováno zákonem, nebo

·         se třetími osobami nebo subjekty, pokud je takové sdělení nezbytné k tomu, aby bylo možné dodržet jakékoli platné právní předpisy nebo jiný právní či správní požadavek.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme převážně v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Abychom však mohli poskytovat některé funkce služby RCS discovery a umožnili vám tak interagovat se značkami, mohou být údaje předávány třetím osobám mimo EHP. V takových případech se ujistíme, že pro takové předání existuje právní základ a že vaše osobní údaje jsou náležitě chráněny v souladu s platnými právními předpisy, například pomocí standardních smluv schválených příslušnými orgány a vyžadováním použití dalších vhodných technických a organizačních opatření na ochranu vašich osobních údajů.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Po dobu poskytování služby

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou si vyžádáte. Pokud se rozhodnete přestat službu RCS Chat používat, vymažeme vaše údaje po 30 dnech.

Přenos zpráv a souborů

Přenášené zprávy a soubory jsou uchovávány po dobu až 30 dnů v databázi Store & Forward, pokud příjemce vaší zprávy nebyl v době odeslání zprávy dostupný. Po 30 dnech je automaticky vymažeme.

Informace o konektivitě a informace o umístění v síti jsou uchovávány po dobu 6 měsíců.

Bezpečnost vašich osobních údajů

Máme specializované bezpečnostní týmy, které neustále přezkoumávají a zlepšují naše opatření, kterými chráníme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, sdělením nebo zničením.

Komunikace prostřednictvím internetu, jako je e-mail, není bezpečná, pokud není zašifrovaná. Vzhledem k tomu, jak funguje prostředí internetu, může vaše komunikace projít několika zeměmi, než bude doručena.

Nemůžeme přijmout odpovědnost za neoprávněný přístup nebo ztrátu osobních údajů, které nejsou pod naší kontrolou.

O vaše osobní údaje nebo informace o účtu nikdy nežádáme žádnými nevyžádanými komunikačními prostředky. Jste odpovědní za to, že nebudete své osobní údaje a informace o účtu sdílet s jinými osobami a že zajistíte jejich bezpečnost.

Naše internetové stránky mohou nabízet odkazy na internetové stránky třetích stran. Za zabezpečení a obsah těchto internetových stránek třetích stran neneseme odpovědnost. Dbejte na to, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookies těchto třetích stran před tím, než jejich internetové stránky použijete nebo na nich použijete své osobní údaje.

Totéž platí pro jakékoli internetové stránky, konverzace prostřednictvím služby RCS nebo obsah třetích stran, ke kterým se při používání našich výrobků a služeb připojíte.

Pokud se rozhodnete zahájit nebo pokračovat v konverzaci se značkami nebo společnostmi prostřednictvím funkcí RCS discovery (vyhledávání zpráv, galerie zpráv, concierge bot, odkazy na konkrétní stránky z webů, sociálních sítí nebo aplikací (deep linking), kliknutí na reklamy v rámci konverzace ve službě RCS, zadání krátkého kódu nebo dlouhého čísla pro zahájení konverzace), mohou být vaše vzájemné konverzace a interakce s danými značkami nebo podniky zaznamenávány a analyzovány.  Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané značky nebo společnosti. 

Můžete se rozhodnout sdělit své informace určitým způsobem, například prostřednictvím zásuvných modulů sociálních médií (včetně služeb nabízených společnostmi Google, Facebook, Twitter a Pinterest) nebo pomocí služeb třetích stran, které vám umožní veřejně vkládat na určité stránky hodnocení nebo jiné informace, přičemž tyto informace mohou příslušné třetí strany využít.

Zásuvné moduly a aplikace sociálních sítí jsou provozovány samotnými sociálními sítěmi a podléhají jejich vlastním podmínkám používání a ochrany soukromí a používání souborů cookie. Nezapomínejte se s nimi seznámit.

Vaše práva

Níže uvádíme podrobnosti o tom, jak můžete svá práva uplatnit.  Máte-li dotaz nebo nemůžete-li příslušnou odpověď najít, obraťte se na náš tým zákaznické podpory nebo nám pošlete e-mail na adresu ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby byly nesprávné informace o vaší osobě opraveny. Pokud je třeba aktualizovat údaje, které o vás uchováváme, nebo se domníváte, že jsou nepřesné, můžete je upravit po přihlášení do služby Můj Vodafone nebo kontaktovat náš tým zákaznické podpory.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o kopii osobních údajů, které o vás společnost Vodafone uchovává. Chcete-li podat tuto žádost jako fyzická osoba nebo oprávněná třetí strana, navštivte naše oznámení o ochraně soukromí, kde naleznete informace o tom, jak uplatnit svá práva. Případně můžete kontaktovat náš tým zákaznické podpory.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo přenést osobní údaje, které jste nám poskytli. Chcete-li podat tuto žádost jako fyzická osoba nebo oprávněná třetí strana, navštivte naše oznámení o ochraně soukromí, kde naleznete informace o tom, jak uplatnit svá práva. Právo vznést námitku proti užívání osobních údajů

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Vodafone.  Chcete-li podat tuto žádost jako fyzická osoba nebo oprávněná třetí strana, navštivte naše oznámení o ochraně soukromí, kde naleznete informace o tom, jak uplatnit svá práva.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat v souvislosti s jakýmikoli vašimi právy, nebo podat stížnost na způsob, jakým vaše osobní údaje používáme, obraťte se na náš tým zákaznické podpory. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli, ale pokud přesto věc nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů – kontaktní údaje naleznete na adrese www.uoou.cz.

Právo na omezení zpracování vašich údajů

Pokud se domníváte, že údaje, které o vás uchováváme, jsou nepřesné, nebo se domníváte, že bychom vaše údaje neměli zpracovávat, obraťte se prosím na náš tým zákaznické podpory, který s vámi probere vaše práva. Za určitých okolností máte právo požádat nás o omezení zpracovávání vašich osobních údajů.

Právo na výmaz

Společnost Vodafone má za cíl zpracovávat a uchovávat vaše údaje pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, které uchováváme. Pokud máte pocit, že vaše údaje uchováváme déle než je nutné, je vhodné nejprve zkontrolovat, zda byla vaše smlouva se společností Vodafone ukončena, s čímž vám pomůže náš tým zákaznické podpory. I v případě, že vaše smlouva se společností Vodafone již byla ukončena, mohou stále přetrvávat zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů z naší strany. Další informace o době uchovávání naleznete v těchto zásadách ochrany soukromí v části „Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme“. Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak nám ukládá zákon. Pokud neexistuje žádná zákonná povinnost, abychom vaše údaje uchovávali, budeme je uchovávat pouze tak dlouho, jak budeme potřebovat.

Naše zásady používání souborů cookie

Jak používáme soubory cookie

Soubory cookie používáme ke sledování vaší aktivity na našich stránkách. Naše soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, jako je například vaše jméno nebo bankovní spojení. Cookies nám mohou pomoci snadno dohledat informace poté, co se přihlásíte, nebo nám mohou pomoci spojit vaše údaje o prohlížení stránky s vašimi osobními údaji, pokud se rozhodnete zaregistrovat si určitou službu, zprávu nebo newsletter.

K tomu někdy používáme trvalé soubory cookie. Péči o vaše osobní údaje bereme vážně – neustále sledujeme a vylepšujeme jejich ochranu.

Soubory cookie jsme rozdělili do následujících kategorií, abyste lépe rozuměli tomu, proč je potřebujeme:

  1. Naprosto nezbytné – starají se o efektivní fungování našich webových stránek
  2. Výkonnost – analyzují, jakým způsobem naše webové stránky fungují a jak je můžeme vylepšit
  3. Funkčnost – pomáhají nám usnadnit vám používání našich stránek například tím, že ukládají produkty, které jste vložili do nákupního košíku
  4. Reklama/cílení – tyto soubory používáme ke sdílení informací se třetími osobami, které nám poskytují reklamu, abychom věděli, co vás přivedlo na naše stránky Soubory cookie můžeme také použít, abychom zjistili, která část webových stránek vás zajímá. Na základě těchto informací vám pak zobrazujeme reklamy a stránky, o kterých si myslíme, že by vás také mohly zajímat a přizpůsobujeme naši komunikaci s vámi či obsah sdělení, která vám posíláme. Tyto soubory cookie se můžete rozhodnout nepoužívat. Přizpůsobování obsahu znamená, že obsah odpovídá vašemu zájmu o obsah našich webových stránek nebo nabídkám a akcím, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, za účelem zlepšení naší reakce na vaše potřeby.

Kromě toho mohou přidat soubor cookie i další společnosti koncernu Vodafone, aby vám zobrazily reklamy a stránky, které by vás mohly zajímat. Další podrobnosti o těchto souborech a o tom, jak je odmítnout, naleznete na této stránce v části „Soubory cookie třetích stran“.

NázevK čemu se používáTyp
sidNáhodný identifikátor používaný k načítání obsahu galerie z našich backendových služeb, které zajišťují funkčnost, zabezpečení a správu sítě.1
privacyBannerDismissedpříznak, který u uživatele zaznamená hodnotu „true“, pokud zavřel vyskakovací okno s oznámením o ochraně osobních údajů.1