Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Vodafone Call+ & Message+ Terms of Service

Podmínky užívání služby Vodafone RCS Chat

Služby rozšířené komunikace Vodafone RCS Chat (dále jen „Služba“)

Podmínky užívání služby

Datum: Říjen 2015

1. Váš souhlas s užíváním služby

Službu vám poskytuje společnost Vodafone Sales and Services Ltd (dále jen „VSSL“, „my“), která je zapsána v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, IČO 06844137, DIČ GB 569 95 32 77.

POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI SLUŽBY. Nesouhlasíte-li s některou z těchto podmínek, nejste oprávněni Službu používat.

2. Užívání Služby

Služba umožňuje vylepšené volání a zasílání zpráv na jiná kompatibilní zařízení. Kompatibilní jsou ta zařízení, která podporují sadu Rich Communication Services (dále jen „RCS“). Některé aspekty Služby také vyžadují mobilní připojení k internetu, případně připojení zařízení k síti Wi-Fi.

Pokud vy a/nebo váš příjemce nedisponujete zařízením kompatibilním s RCS nebo pokud z jakéhokoli jiného důvodu není možné obsah zprávy doručit prostřednictvím internetu, bude vaše zpráva odeslána jako běžná SMS zpráva v souladu s ceníkem vašeho balíčku (v takovém případě se zobrazí oznámení o využití SMS zprávy).

Za své zprávy a veškerý sdílený obsah nesete odpovědnost. Ujistěte se proto, že jsou v souladu s veškerými příslušnými zákony. Ujistěte se především, že vaše zprávy a jejich obsah nejsou škodlivé a urážlivé a že vlastníte veškerá práva k obsahu, který svým kontaktům odesíláte. Neměl/a byste sdílet hudební a video soubory, pokud nejste vlastníkem všech příslušných práv. Sdílení hudby či videa bez souhlasu vlastníka autorských práv je nezákonné.

Službu smíte používat, pouze pokud jste starší 16 let nebo máte souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Veškerá vlastnická práva ke Službám náleží naší společnosti a našim poskytovatelům licencí nebo vašemu poskytovateli operačního systému a kromě práva Služby užívat v souladu s těmito podmínkami a podmínkami stanovenými poskytovatelem operačního systému pro vaše zařízení vám nevzniknou žádná práva spojená se Službou. Souhlasíte, že Služby nebudete využívat způsobem, který se neslučuje s těmito podmínkami.

Žádné ustanovení těchto podmínek nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele.

3. Vaše údaje

V souladu s našimi Pravidly ochrany osobních údajů (www.vodafone.com/cmplusprivacy-cz) shromažďujeme a využíváme určité údaje. Pravidla ochrany osobních údajů jsou součástí těchto podmínek. Nesouhlasíte-li se způsobem shromažďování a využívání údajů, nadále prosím služby RCS Chat nepoužívejte.

4. Náklady

Služba RCS Chat vyžaduje přístup k internetu. K odesílání a přijímání zpráv a obsahu budou použita mobilní data (nejste-li připojeni k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi). Data přenesená při užívání Služby jsou zpoplatněna podle ceníku vašeho balíčku. Všechny odeslané SMS zprávy budou zpoplatněny jako SMS zprávy podle ceníku vašeho balíčku.  Všechna volání budou zpoplatněna po minutě podle ceníku vašeho balíčku.

5. Zrušení nebo změna Služby

Službu můžete kdykoli deaktivovat. Funkce Chatu můžete vypnout v nastavení aplikace pro zasílání zpráv.

Službu můžeme kdykoli pozastavit nebo změnit z jakéhokoli důvodu včetně případů, kdy je vyžadována oprava či údržba. Službu můžeme zrušit, v takovém případě však poskytneme oznámení alespoň 30 dní předem.

6. Za co neneseme zodpovědnost

Službu poskytujeme „jak stojí a leží“ a pouze pro vaši osobní potřebu. Služba nebude plně funkční na všech mobilních zařízeních. Neneseme odpovědnost za ztráty nebo škody, které jsme nemohli my ani vy při vašem prvním použití Služby rozumně předpokládat nebo které jsou mimo naši kontrolu. Dále neneseme odpovědnost za:

a)      žádnou ztrátu nebo škodu v důsledku obsahu, který nahrajete, uložíte či sdílíte;

b)      žádný obsah nebo služby poskytované třetí osobou či organizací;

c)       žádnou ztrátu nebo škodu, které jste mohl/a předejít nebo ji omezit opatrností nebo přiměřenými opatřeními; ani za

d)     ztrátu či zneužití vašeho obsahu či jiných údajů, pokud tato ztráta či zneužití nebyla způsobena námi nebo je mimo naši rozumnou kontrolu.

Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho mobilního telefonu. Neneseme odpovědnost za vaše ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho účtu a můžete být odpovědní za ztráty způsobené nám či třetím stranám v důsledku takového neoprávněného použití.

7. Obecné podmínky

Plněním jakýchkoli našich povinností podle těchto podmínek můžeme pověřit třetí osobu či společnost. Souhlasíte, že naše práva a povinnosti podle těchto podmínek můžeme převést na jinou společnost koncernu Vodafone. Pokud naše práva a povinnosti převedeme na jakoukoli třetí stranu, budeme vás o této skutečnosti informovat. Nebude-li kterákoli z těchto podmínek vymahatelná soudem či jiným orgánem, odstraníme ji z těchto podmínek a zbývající podmínky jí nebudou dotčeny. Můžeme vám zasílat oznámení prostřednictvím e-mailu, RCS Chatu, textových zpráv, pošty nebo našich webových stránek. Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit zveřejněním nového znění podmínek na adrese http://vodafone.com/rcstermsc-cz

8. Podpora

Doufáme, že se vám Služba bude líbit.

V případě jakýchkoli potíží nás přímo kontaktujte prostřednictvím webových stránek.

https://www.vodafone.cz/