Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Pravidla ochrany osobních údajů v aplikaci Vodafone Call+ a Message+

Prohlášení o ochraně soukromí – Call+ Message+

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jak společnost Vodafone zpracovává osobní údaje, aby vám mohla poskytnout kvalitnější komunikační služby prostřednictvím služby Rich Communications Services (dále jen „RCS“). Tuto službu poskytujeme buď prostřednictvím našich aplikací Call+ a Message+ nebo prostřednictvím nativní aplikace pro výměnu zpráv předinstalované na vašem zařízení.

Datum poslední aktualizace: 25.5.2018

Kdo jsme

Call+ a Message+ jsou služby, které vám poskytuje společnost Vodafone Sales and Services Ltd.

Jsme součástí koncernu Vodafone.

V těchto zásadách ochrany soukromí:

  • „my“ ve všech tvarech znamená společnost Vodafone Sales and Services Ltd,
  • „třetí osobou“ se rozumí ostatní osoby mimo nás a vás a
  • „koncernem Vodafone“ se rozumí koncern Vodafone Group Plc a jakákoli společnost nebo jiný subjekt, v němž koncern Vodafone Group Plc vlastní více než 15% podíl na základním kapitálu.

Společnost Vodafone Sales and Services Ltd je zapsána v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, IČO 06844137, DIČ GB 569 95 32 77. Společnost Vodafone Sales and Services Ltd je také zaregistrována u britského úřadu na ochranu osobních údajů (Information Commissioner’s Office, ICO) pod č. Z1774497.

Jak nás kontaktovat

Na vašem názoru nám záleží – pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete našemu zástupci zaslat e-mail na adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Jaké údaje o vás shromažďujeme

Mezi typy informací, které o vás zpracováváme při používání aplikací Call+ nebo Message+ prostřednictvím služby Rich Communications Services patří:

·         Abychom vás a vaše zařízení ochránili před škodlivým obsahem, jako jsou spam a viry, bude obsah komunikace automaticky filtrován, abychom takový obsah mohli odhalit a zabránit mu proniknout do vašeho zařízení.

·         Informace o konektivitě, jako jsou čísla, na která voláte nebo zasíláte zprávy a délka hovoru,

·         Vaše poloha, kterou zjistíme prostřednictvím vaší IP adresy (nebo pokud sdílíte své GPS souřadnice s přáteli prostřednictvím funkce „sdílení polohy“),

·         Přihlašovací údaje, jako jsou uživatelské jméno a heslo,

·         Údaje o vašem zařízení, jako jsou číslo IMEI, telefonní číslo a typ zařízení,

·         Aplikace požádá o povolení přístupu k vašemu seznamu kontaktů, abyste jim mohli posílat zprávy a volat,

·         Aplikace rovněž požádá o povolení přístupu k vašemu fotoaparátu a úložišti zařízení pro účely přenosu souborů,

·         Zprávy a údaje o přenosu dat, jako jsou čísla odesílatele a příjemce, druh souboru, jméno a délka, a

·         Obsah vašich zpráv (např. jakékoli soubory nebo texty) je uchováván po dobu až 7 dnů v případě, že je příjemce nedostupný, když zprávu poprvé odešlete.

Budeme také získávat informace o tom, jak používáte naše výrobky a služby, například:

·         Úroveň služeb, které obdržíte – např. selhání sítě nebo služby a jiné události, které mohou ovlivnit naše síťové nebo jiné služby,

·         Podrobnosti o tom, jak používáte naše služby – vidíme například, kolik vaše zařízení využívá dat, což můžeme využít k posouzení, zda je objem dat, který máte k dispozici, dostatečný, a

·         Shromažďujeme i anonymní analytické informace o tom, jak naši zákazníci používají naše aplikace, abychom jim mohli nabídnout lepší uživatelský zážitek a řešit problémy.

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když:

·         Používáte aplikace,

·         Posíláte zprávy nebo soubory, nebo

·         Voláte.

Vodafone zpracuje vaše osobní údaje na základě:

1.        Plnění smlouvy nebo pro účely uzavření smlouvy a k tomu, abychom podnikali kroky na základě vašich požadavků. Budeme například muset zpracovávat údaje o vašem síťovém provozu, abyste mohli posílat zprávy a soubory a volat.

2.        Oprávněné obchodní zájmy společnosti Vodafone, například prevence podvodů, zajištění bezpečnosti naší sítě a služeb, přímý marketing a zlepšování našich služeb. Kdykoliv budeme vaše osobní údaje zpracovávat na tomto oprávněném základě, vyhodnotíme, zda naše obchodní zájmy převažují nad vašimi právy. V některých případech máte dále právo vznést proti tomuto zpracování námitku. Více informací naleznete dále v tomto dokumentu v pasáži Vaše práva.

3.        Dodržování závazné právní povinnosti, včetně např. účetních a daňových požadavků, na něž se vztahují přísné interní zásady (např. doba uchovávání) a postupů, na nichž závisí rozsah poskytnuté právní pomoci a vaše právo omezit používání vašich údajů, nebo

4.        Souhlasu, který nám poskytnete; v takovém případě společnost Vodafone jiný právní základ nehledá. Žádost o udělení souhlasu je vám vždy předkládána samostatně a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Jak vaše osobní údaje využíváme

Abychom vám mohli poskytovat služby

Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby Call+ nebo Message+. Používáme je například k tomu, abyste mohli se svými kontakty sdílet svou polohu, pokud o to budete mít zájem, nebo abyste mohli posílat soubory a zprávy.

Marketing a profilování

Společnost Vodafone aplikace Call+ ani Message+ nepoužívá k tomu, aby vám posílala marketingová sdělení, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o komunikační platformu, vám taková sdělení mohou zasílat třetí osoby, kterým k tomu udělíte souhlas. Přejete-li se z odběru takových sdělení odhlásit, obraťte se přímo na příslušný subjekt.

Jiné typy profilování

Provádíme také analýzu datového provozu v reálném čase pro účely směrování a odhalování jakékoli neoprávněné aktivity aplikací posílajících SMS uživatelům, tzv. A2P (application-to-person). Tuto analýzu neprovádíme na osobní úrovni, veškeré vaše údaje jsou agregované a analýza se provádí na těchto agregovaných údajích.

S kým vaše osobní údaje sdílíme

V případě potřeby sdílíme vaše údaje:

·         se členy koncernu Vodafone,

·         s partnery, dodavateli nebo zástupci, kteří se podílejí na dodání produktů a služeb, které jste objednali nebo použili,

·         se společnostmi, které jsme pověřili tím, aby společnosti Vodafone Limited nebo koncernu Vodafone nebo jejich jménem poskytovali služby,

·         s organizacemi zabývajícími se hodnocením úvěruschopnosti, prevencí podvodů nebo uvěrovým hodnocením společností nebo s obdobnými ratingovými agenturami,

·         a inkasními agenturami nebo jinými subjekty zabývajícími se vymáháním pohledávek,

·         s orgány činnými v trestním řízení, státními orgány, regulačními orgány, soudy nebo jinými orgány veřejné moci, pokud je to nezbytné nebo je-li to vyžadováno zákonem, nebo

·         se třetími osobami nebo subjekty, pokud je takové sdělení nezbytné k tomu, aby bylo možné dodržet jakékoli platné právní předpisy nebo jiný právní či správní požadavek.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Údaje nepředáváme mimo EHP, veškerá data jsou uložena v našich datových centrech v Německu.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

Po dobu poskytování služby

Údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytnout službu, kterou si vyžádáte. Pokud se rozhodnete přestat aplikaci Call+ nebo Message+ používat, vymažeme vaše údaje po 30 dnech.

Přenos zpráv a souborů

Přenášené zprávy a soubory jsou uchovávány po dobu až 7 dnů v databázi Store & Forward, pokud příjemce vaší zprávy nebyl v době odeslání zprávy dostupný. Po 7 dnech je automaticky vymažeme.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Máme specializované bezpečnostní týmy, které neustále přezkoumávají a zlepšují naše opatření, kterými chráníme vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, náhodnou ztrátou, sdělením nebo zničením.

Komunikace prostřednictvím internetu, jako je e-mail, není bezpečná, pokud není zašifrovaná. Vzhledem k tomu, jak funguje prostředí internetu, může vaše komunikace projít několika zeměmi, než bude doručena.

Nemůžeme přijmout odpovědnost za neoprávněný přístup nebo ztrátu osobních údajů, které nejsou pod naší kontrolou.

O vaše osobní údaje nebo informace o účtu nikdy nežádáme žádnými nevyžádanými komunikačními prostředky. Jste odpovědní za to, že nebudete své osobní údaje a informace o účtu sdílet s jinými osobami a že zajistíte jejich bezpečnost.

Naše internetové stránky mohou nabízet odkazy na internetové stránky třetích stran. Za zabezpečení a obsah těchto internetových stránek třetích stran neneseme odpovědnost. Dbejte na to, abyste si přečetli zásady ochrany soukromí a zásady používání souborů cookies těchto třetích stran před tím, než jejich internetové stránky použijete nebo na nich použijete své osobní údaje.

Totéž platí pro jakékoli internetové stránky nebo obsah třetích stran, ke kterým se při používání našich výrobků a služeb připojíte.

Můžete se rozhodnout sdělit své informace určitým způsobem, například prostřednictvím zásuvných modulů sociálních médií (včetně služeb nabízených společnostmi Google, Facebook, Twitter a Pinterest) nebo pomocí služeb třetích stran, které vám umožní veřejně vkládat na určité stránky hodnocení nebo jiné informace, přičemž tyto informace mohou příslušné třetí strany využít.

Zásuvné moduly a aplikace sociálních sítí jsou provozovány samotnými sociálními sítěmi a podléhají jejich vlastním podmínkám používání a ochrany soukromí a používání souborů cookie. Nezapomínejte se s nimi seznámit.

Vaše práva

Níže uvádíme podrobnosti o tom, jak můžete svá práva uplatnit.  Máte-li dotaz nebo nemůžete-li příslušnou odpověď najít, obraťte se na tým zákaznické podpory.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje o vás zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone uchovává. Žádost lze podat pouze jako fyzická osoba, kdy jsme si zcela jistí, že právě vy jste tou správnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů.  

Právo vznést námitku proti užívání osobních údajů

Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone.

Jak podat stížnost

Chcete-li nás kontaktovat v souvislosti s jakýmikoli vašimi právy, nebo podat stížnost na způsob, jakým vaše osobní údaje používáme, obraťte se na tým zákaznické podpory. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli, ale pokud přesto věc nevyřešíme k vaší spokojenosti, můžete kontaktovat úřad na ochranu osobních údajů  na adrese www.ico.org.uk

Právo na omezení zpracování vašich údajů

Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz

Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme.