Are you looking for information about offers, devices or your account?

Please choose your local Vodafone website

Všeobecné podmínky služby Message+ a Call+

1. Váš souhlas s použitím službeb Message+ a Call+:

Služby jsou vám poskytovány společností Vodafone Sales and Services Ltd, zapsanou v Anglii a Walesu, se sídlem na adrese Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, pod registračním číslem 06844137 a DIČ GB 569 95 32 77.

POUŽITÍM SLUŽEB POTVRZUJETE A VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI. Pokud s kterýmkoliv ustanovením těchto podmínek nesouhlasíte, nemůžete služby využívat.

UPOZORNĚNÍ: U telefonů s operačním systémem Android může být vyžadován dvou krokový postup při přístupu k tísňovým voláním. (1) navolíte číslo tísňového volání a stisknete na tlačítko volat, které vás přesměruje do výchozí aplikace pro volání (2) kde musíte opětovně potvrdit svou volbu stiskem tlačítka volat. V aplikaci Call+ můžete také využít volbu “tísňové volání”, která vás okamžitě přesměruje do výchozí aplikace pro volání, kde pak můžete navolit číslo tísňové linky obvyklým způsobem.

V rámci služeb můžete využívat aplikace třetích stran(“Third Party App”), které vám umožní další rozšíření funkcí služeb. Protože jakékoliv aplikace třetích stran  jsou vyvíjeny mimo společnost Vodafone, prosím ujistěte se, že jste se seznámili s podmínkami těchto aplikací, rozumíte jim a souhlasíte s nimi  a obzvlášť se způsobem jakým je přistupuváno   k využívání   vašich  osobních údajů.

Prohlašujete, že rozumíte a souhlasíte s tím, že Vodafone není žádným způsobem odpovědný za funkce, chování nebo obsah aplikace třetích stran

2. Používání službeb

Služby rozšířeného volání a zasílání zpráv, vám umožní

a)      Využít rozšířené funkce pro obohacení hlasového volání  jako například posílání fotografií , videí, vizitek vCards a polohy v průběhu hovoru, nebo sdílet vybraný obsah jako například polohu ještě před jeho zahájením nebo po ukončení hovoru.

b)      odesílat a přijímat textové zprávy a sdílet soubory (jako jsou fotografie, videa, zvukové nahrávky či vizitky vCard) a vaši polohu prostřednictvím internetu (Instant Messaging)

Použití rozšířených funkcí je možné jenom za předpokladu, že vy i vaše kontakty máte k dispozici klienta kompatibilního s technologií Rich Communication Services (RCS) a současně aktivní datové připojení.

Pokud vy a/nebo příjemce nemáte k dispozici klienta kompatibilního s technologií RCS a/nebo aktivní datové připojení, nebo pokud není z jakéhokoliv jiného důvodu možné obsah doručit prostřednictvím internetu, budou zprávy zaslány prostřednictvím běžných SMS a MMS zpráv v souladu s vaším tarifem (kromě zařízení se systémem iOS, kde zprávy budou doručeny pouze tehdy, když máte jak vy, tak příjemce zařízení podporující technologii RCS a jste oba on-line).

Za odeslané zprávy a veškerý sdílený obsah nesete odpovědnost sami, proto dbejte na to, aby byly v souladu se všemi zákony, které se na ně mohou vztahovat. Zejména jste povinni zajistit, aby zprávy a sdílený obsah nebyly škodlivé či pohoršující, a rovněž musíte být majiteli všech práv k obsahu, který svým kontaktům zasíláte. Neměli byste sdílet hudbu ani video, pokud k nim nevlastníte všechna příslušná práva. Sdílení hudby nebo videa bez souhlasu majitele autorských práv je nezákonné.

Pro to, abyste mohli kteroukoliv ze služeb používat, musíte mít naistalované obě aplikace (Message+ a Call+).

Abyste mohli služby používat, musí vám být nejméně 16 let, nebo musíte být prohlášeni za plnoleté, nebo musíte mít právoplatný souhlas rodiče (zákonného zástupce) či opatrovníka a musíte být schopni potvrdit souhlas s těmito všeobecnými podmínkami. Nesmíte se nacházet v zemi, na kterou se vztahuje jakékoliv embargo vyhlášené orgány EU, Velké Británie a/nebo USA, případně která byla orgány EU, Velké Británie a/nebo USA označena za zemi „podporující terorismus“ a nesmíte být uvedeni na seznamu zakázaných či omezených subjektů vydaném jakýmkoliv orgánem EU, Velké Británie a/nebo USA

3. Práva

Společnost Vodafone vám poskytuje nevýhradní právo stáhnout, nainstalovat a používat služby na vašem území na vašem mobilním zařízení, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční účely.

My a naši poskytovatelé licencí jsme vlastníky všech práv souvisejících se službami. Ve vztahu ke službám nemáte žádné právo kromě práva používat je v souladu s těmito všeobecnými podmínkami. Zejména berete na vědomí a souhlasíte s tím, že: i) Nesmíte dále prodávat kopie služeb, distribuovat pro žádné komerční účely ani služby používat jakýmkoliv jiným způsobem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami; ii) nesmíte duplikovat, přenášet, kopírovat ani distribuovat jakoukoliv část služeb prostřednictvím jakéhokoliv média bez našeho předchozího písemného souhlasu; (iii) nesmíte zpětně sestavovat, měnit ani modifikovat jakoukoliv část služeb a (iv) musíte ve všech ohledech dodržovat ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na žádné z práv, které máte jako spotřebitel. Podrobnější informace o vašich zákonných právech získáte od místní organizace poskytující poradenství spotřebitelům.

4. Vaše údaje

Abychom mohli služby provozovat, řešit vaše případné problémy a dále optimalizovat a zlepšovat jejich fungování , používáme vaše údaje následujícími způsoby:

• Zaznamenáváme vaše mobilní telefonní číslo, emailovou adresu a jenom s vaším výslovným souhlasem přistupujeme k seznamu kontaktů nebo adresáři ve vašem telefonu za výhradním účelem poskytnutí služby (např. aby bylo možné zajistit, že notifikace o doručení zprávy jsou zobrazeny se jménem adresáta přesně tak jak je uloženo ve vašem adresáři).

• Shromažďujeme některé informace o vašem telefonu a o způsobu, jakým služby využíváte (například jazyk, typ zařízení či statistiky použití).

• Služby jsou navrženy, tak aby mohly být provozovány v kombinaci se službami vašeho lokálního operátora, který je součástí globální sítě Vodafone. Budeme sdílet některé informace s vaším lokálním operátorem tak, abychom mohli  služby provozovat a propagovat.

• Služby ukazují  vám i dalším uživatelům, kdy je používáte, neboť se objevíte on-line nebo, v závislosti na zařízení, se může uživatelům zobrazit datum a čas, kdy jste je naposledy použili. Funkci zobrazování poslední aktivity můžete kdykoliv vypnout v Nastaveních zrušením zaškrtnutí políčka „Naposledy aktivní“.

O jakémkoliv narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití vašeho mobilního telefonu nás musíte neprodleně informovat. Neneseme odpovědnost za ztráty, které vám vzniknou v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu, přičemž vy můžete nést odpovědnost za ztráty, které nám či jiným v důsledku takového neoprávněného použití vzniknou.

Zásady ochrany osobních údajů (http://www.vodafone.com/cmplusprivacy-cz)

5. Náklady

Služby jsou vám poskytovány bezplatně. Za instalaci vám nebude účtován žádný poplatek. Za stažení  aplikace a jejích používání po stažení a za zprávy, které budete odesílat a přijímat prostřednictvím internetu vám mohou být účtovány poplatky dle vašeho tarifu. V případě, že zprávy nelze doručit přes internet, mohou vám být účtovány také odeslané SMS a MMS zprávy. Hlasové volání uskutečněné prostřednictvím služby Call+ jsou zpoplatněny dle minutových sazeb a video volání dle datových sazeb vašeho tarifu.

6. Ukončení nebo změna služeb

Služby můžete kdykoliv přestat používat. V závislosti na typu zařízení můžete služby odebrat nebo deaktivovat přímo ve vašem zařízení.

My můžeme služby kdykoliv pozastavit, ukončit nebo změnit, a to z jakéhokoliv důvodu včetně nutnosti opravy či údržby. Průběžně můžeme přidávat nové funkce, nejsme však povinni prostřednictvím služeb nabízet konkrétní funkce. Služby můžeme zcela ukončit, v takovém případě však vydáme upozornění nejméně 30 dnů předem.

 7. Za co neneseme odpovědnost

Služby poskytujeme „jako takovou“, a to pouze pro vaše osobní použití. Ne všechny funkce v rámci služeb budou fungovat na každém mobilním zařízení – před registrací musíte ověřit, zda je vaše zařízení se službami  kompatibilní. Neponeseme odpovědnost za žádnou ztrátu či škodu, kterou jsme my ani vy nemohli v době, kdy jste poprvé začali služby používat, přiměřeně předpokládat, případně která je mimo naši kontrolu. Dále neneseme odpovědnost za:

a) jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou v důsledku jakéhokoliv vámi nahraného, uloženého či sdíleného obsahu;
b) jakýkoliv obsah nebo služby poskytované jinou osobou či organizací;
c) jakoukoliv ztrátu nebo škodu, kterým jste mohli předejít nebo snížit jejich následky buď opatrností nebo přijetím příslušných kroků; nebo
d) jakoukoliv ztrátu či narušení vašeho obsahu či jiných dat, pokud taková ztráta nebo narušení nebyly způsobeny námi, či byly mimo naši přiměřenou kontrolu.


8. Všeobecné podmínky

Můžeme jakékoliv jiné osobě umožnit, aby naším jménem plnila kterýkoliv z našich závazků vyplývajících z těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že naše práva a závazky vyplývající z těchto všeobecných podmínek můžeme převést na jinou společnost Vodafone. O převodu našich práv a závazků na jinou třetí společnost budete informováni. Pokud kterékoliv ustanovení těchto podmínek bude nevymahatelné u jakéhokoliv soudu nebo jiného orgánu, pak jej z těchto podmínek odstraníme a nebude mít vliv na zbývající ustanovení těchto všeobecných podmínek. Oznámení vám můžeme zasílat e-mailem, textovými zprávami, poštou nebo prostřednictvím našich webových stránek. Tyto všeobecné podmínky můžeme kdykoliv změnit tím, že jejich aktualizované znění umístíme na stránky www.vodafone.com/messageplus.

Tyto všeobecné podmínky služeb se řídí zákony Anglie a Walesu. Veškeré spory budou řešeny soudy v Anglii a Walesu a budou podléhat všem příslušným zákonům, které vám jako spotřebiteli poskytují odlišnou jurisdikci.

9. Podpora

Doufáme, že budete se službami Message+ a Call+ spokojeni.

Pokud zaznamenáte jakékoliv problémy, můžete nás kdykoliv kontaktovat přímo prostřednictvím aplikace klepnutím na tlačítko „Odeslat názor“ a následně na „Nahlásit problém“. Pokud nemáte k aplikaci Message+/Call+ přístup, nás můžete kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.vodafone.com/messageplus v části „Váš názor“.

Podrobnější informace o podpoře pro aplikace Message+/Call+ ve vašem zařízení naleznete v části Časté otázky na adrese www.vodafone.com/messageplus.